Yenişehir Belediyesi Evlenme İşlemleri
Nikah
Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • Vesikalık fotoğraf, 5 adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, T. M. K.’nın 36. Maddesine göre kadınlarda alın, çene ve yüz tamamen görünecek, fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar geçersizdir.)
 • Sağlık Raporu
  -Sağlık Rap. Alış Tarh.:
  -Nikah tarihiniz:

  - Aile sağlık hekiminizden imzalı ve kaşeli olarak alınacak.

  - Sağlık raporunun süresi 180 günü geçmeyecek.

  - Erkeklerde Akdeniz Anemisi testi gerekmektedir.Bu testin yapıldığına dair ibarenin sağlık raporu üzerinde yazılı olması gerekmektedir.

Yaş Küçüklüğü Durumu
 • Evlenme Yaşı Küçük Olan Başvurularda

Doğum tarihiniz:

Nikah tarihiniz:

Başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- 17 yaşını dolduran Anne-Baba ile birlikte gelmek zorundalar. Kimlik aslı ve fotokopileri olmalıdır. Birlikte gelemeyen anne ve babanın ise noterden muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.
Velayet gerekli durumlarda velayet kimdeyse onunla birlikte gelinmesi gerekmektedir.
Kadın – Erkek 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Asliye Hukuk Makhk. Evlenme izin kararı çıkarılmalıdır.
Medeni Halin Boşanmış / Dul Olması Durumu
 • Boşanmış ve dul olan kadınlar

  - Nüfus cüzdanlarını yenilemek zorundalar.

İddet müddetinin başlangıcı:

Nikah tarihiniz:

- Kadınların boşanma veya eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddeti süresince evlenemezler.
Ancak evlenmek isteyenlerin, aile mahkemelerinden T. M. K. 132. Madde ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/C maddesi gereğince evlenme iddet yasağını kaldırmaları gerekmektedir.
İddet Zamanınız dolmuştur.
Çiftlerin Birlikte Gelememeleri Durumu
 • Vekaletname (Evlenecek çiftlerin berarber gelmemeleri durumunda)

-Evlenecek çiftlerin beraber gelememeleri durumunda velaket veren evlenecek çiftlerin tam kimlik bilgilerinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Bunun için noterden VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilen özel vekaletname olmalıdır.

-Evlenme yönetmeliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri olmalı ve bilgiler eşleşmelidir.

-Sürücü belgesi ve pasaport dökümü bilgileri kabul edilmeyecektir.

*Örnek vekaletnameyi görüntülemek için tıklayınız.

Yabancı Uyruklular İçin Gerekli Belgeler

YABANCI MAKAMLARCA VERİLMİŞ OLAN RESMİ BELGELERİN İŞLEME ALINMASI

Madde 302- Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin ne şekilde işleme alınacağı aşağıda açıklanmıştır.

 • Vize süresi önemlidir. Başvuru esnasında kontrol edilerek dikkate alınacaktır.
 • Tasdik mecburiyeti olmayan belgeler:
 • Belge, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “ Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereğince Apostille edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması,
 • Belgenin, Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen makamın imza ve mührünü taşıması,
 • Belge, dış temsilciliğimizin bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, belgenin ve usulüne uygun çevirisinin dış temsilciliğimizce onaylanması,

hallerinde, belgeler başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kabul edilerek işleme alınır.

 • Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler
 • Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğinin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra,
 • Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra,
 • Müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye’deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra,

kabul edilerek işleme alınır.

 • Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler
 • Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı ve Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise Bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.
 • Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
 • Yabancı başvurular için pasaport tercümesi noter onaylı yapılacak.
Nikah Ücretleri
Ücret Türü Ücreti
EVLİLİK CÜZDANI BEDELİ
86 TL

*Evlendirme Amirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği

1) Evlenmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.

2) Belediye Başkanı adına vekaleten nikah işlemini gerçekleştirmek.

3 Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

4) Belirlenen nikah gününde nikah işlemini gerçekleştirmek.

5) Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak.

6) Evlenme işlemi gerçekleştirildikten sonra ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.

7) Nikah işlemi gerçekleştirilen çiftlere ait bilgilerin, istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi için Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilmesini sağlamak.

8) Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerine gerekli kolaylığın gösterilmesini ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

9) Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikahlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere Evlenme İzin Belgesi hazırlamak.

10) İlgili kayıtların tutulmasını ve saklanmasını sağlamak.

ÜLKEMİZDE, EVLİLİK İŞLEMLERİ TÜRK MEDENİ KANUNU ve EVLENDİRME YÖNETMELİĞİNE göre yapılmaktadır..  

I - EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

1- Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.

2- 18 yaşını doldurmamış, (17 yaşını doldurmuş olanlar yasal temsilcinin / anne baba rızası) izniyle evlenebilirler.

3- Ancak, Mahkeme olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 

II - KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

1- Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez. (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

2- Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

3- Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

4- Evlilik sona ermiş ise kadın, evliliğin yasal olarak sona ermesinden itibaren, 300 günü doldurmadan evlenemez.

(Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.)

5- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulundan heyet raporu sunulmaz ise evlenemezler.

6- Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

 

III - EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

1- Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin ikametinin bulunduğu yerdeki Evlendirme Dairesine, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) çift birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

2- Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması halinde, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) noterden onaylı özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

3- Evlenecek çiftlerin, mesai günlerinde 08:30 – 16:30 saatleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- İzin Belgesi alacak çiftler müracaata beraber gelmek zorundadır. İzin belgesi için en son müracaat saati 15:30 dur.

5- Müracaattan sonra belirlenen nikah tarihinde değişiklik yapmak isteyen çiftler, en geç nikah tarihinden 1 hafta öncesine kadar bildirim yapmaları gerekmektedir.

 

IV - EVLENEBİLMEK İÇİN ÇİFTLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

1- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanları ve Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri (daha önceden boşanması olan kişinin nüfus cüzdanın boşanma gerçekleştikten sonra değiştirilerek, bekar yazılı nüfus cüzdanı olması gerekmektedir.) Fotoğraflı nüfus cüzdanlarının gösterilmesi zorunludur.

2- Nüfus Müdürlüğünden, Evlenme Ehliyet Belgesi (Çiftin Nüfus Müdürlüklerine birlikte başvurması gerekmektedir.) Alınan Evlenme Ehliyet Belgesinin Altı ay geçerlilik süresi vardır.

3- Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)

4- Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları) Fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.

5- (Talasemi) Akdeniz Anemi Testi (Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezinde yapılacak olan talasemi testi için çift birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.)

6- 65 yaş ve üstü evliliklerde, Devlet hastanesinden Heyet raporu alınması gerekmektedir.

 

V - YABANCI UYRUKLU OLANLAR İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

1-Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

2- Doğum Belgesi (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

3- Pasaport (Pasaportun tercümesi yapılarak, noterden onaylatılması gerekmektedir.) (Süresi geçen pasaporta işlem yapılamaz.)

4- Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları fotoğraflı olup, fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.)

5-Boşanma var ise apostilli boşanma belgesi (tercümesi yapılarak, noterden onaylatılması gerekmektedir)

6-Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)

7- Akdeniz Anemi Testi (Talasemi) (Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezinde yapılacak olan talasemi testi için çift birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.)

8- Türkçe bilmeyen yabancıların nikahları için nikah esnasında, Yeminli Tercüman bulundurulması zorunludur.

 

RIZA BELGESİ

1- 16 yaşını doldurmuş bay veya bayan ancak Mahkeme kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış bay veya bayanlar ise yasal temsilcilerinin (anne ve baba) izni ile evlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

2- Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imza atılır ve imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babanın veya vasinin gelemediği durumlarda ise bulunduğu bölüm ya yetkili merciler ( Noter huzurunda) tarafından onaylanmış olacaktır.

3- Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde (yetkili mercii tarafından) velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

4- Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde, vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.  

VI - BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesidir), Belediye Evlendirme Memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.  

VII - EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak, verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.  

VIII - EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru tarafından eşlere bir aile cüzdanı verilir.  
Adres

Adres : Yenişehir Belediyesi Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cd. No:3 33120 Yenişehir - Mersin

Telefon:(324) 327 33 00 Dahili: 2012

Faks:(324) 327 63 77

E-posta: bilgi@yenisehir.bel.trYandex.Metrica