Temizlik İşleri Müdürlüğü

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2424

Temizlik İşleri Müdürlüğü özet olarak : Cadde ve sokakların süpürülerek çöplerin toplanması, toplanan çöplerin çöp döküm alanına taşınması, ihtiyaç duyulan çöp konteynerlerinin teminini sivrisinekle mücadele amaçlı ilaçlama işlemlerini yürütür.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

 

 

MADDE: 1     AMAÇ

Temiz toplum, uygar toplum anlayışından hareketle tertemiz, düzenli, sağlıklı ve yaşanılır bir kent oluşturma çerçevesinde, yerleşim alanlarında üretilen atıkları günübirlik almak; cadde, sokak, bulvar, çarşı-pazar ve sokakların günlük temizliğini aksatmadan yapmak; katı atıkların kaynağından ayrımını sağlamak; çevre sağlığı, sinek, haşere ve zararlılarla mücadele etmek;

 

MADDE 2:     KAPSAM

Bu yönetmelik, Mersin/Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

 

MADDE 3:   DAYANAK

                       Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘’5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak  Meclis kararı ile oluşturulan ve  5018 sayılı Mali Yönetim Ve Kontrol kanununda belirtilen Görev,Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmış olup’’  Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir

MADDE 4:     DEYİMLER VE TANIMLAR :

                        Bu yönetmelikte geçen

Belediye                     : Mersin Yenişehir  Belediyesini

Başkanlık                   : Mersin Yenişehir  Belediye Başkanlığını

Müdürlük                   : Temizlik İşleri Müdürlüğünü

Personel                     : Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli

 

MADDE 5:     KURULUŞ:

Temizlik İşleri Müdürlüğü Norm Kadro esaslarına  göre ihdas edilmiş  ve Görevde yükselme atanma şartlarına uygun  1 Müdür ,Kent Temizliği, Vektörel Hizmet, İdari hizmet ve Teknik Hizmet Alt Birim Şefliklerinden oluşmaktadır.

 

MADDE 6:     TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI:

                        Görev sınırları içindeki kentte, başkontrolörlük, özel ve alt bölgeleri oluşturmak,

  1. Çöpü toplanacak sokaklar ile temizlenecek sokakları belirlemek,
  2. Araç ve sokaklara eleman ile araç tahsisi etmek,
  3. Çöp konteynerlerini, cadde ve sokaklarda uygun yerlere koymak,
  4. Araç parkını oluşturmak,
  5. Genel temizlik, çevre temizliği ve mücadele için gerekli konteynır araç-gereç ve ilacı sağlamak,
  6. Belde halkının temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek. Ve bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,
  7. Dönemsel analizlerle çöp toplama hizmetlerinin birim maliyetini hesaplamak ve maliyeti en aza indirecek önlemler geliştirmek,
  8. Alanda çalışanların, iş yapma güçlerinin arttırılmasını özendirmek
  9. En az her gün ve en erken saatte çöp toplanması ilkesine ağırlık vermek,
  10. İmarlı bölgelerde cadde ve sokak süpürmelerinde makinalaşmayı sağlamak ve kaldırım temizliğinde makinalaşmaya geçmek,
  11. Sağlık ve Sosyal İşler ile Fen İşleri Müdürlükleriyle, çevre sağlığı ve çevre temizliğine yönelik eşgüdümlü çalışmalar yapmak,
  12. Maliyet analizi, güzergahı planlaması ve günlük çalışmaların izlenmesi için planlama ve mühendislik araştırmalarına özel bir önem ve ağırlık vermek,
  13. Çöp konteynırlarının belli periyotlarla özel donanımlı yıkama aracıyla yıkatmak, dezenfekte ettirmek,
 1. Kentin bulunduğu iklim kuşağı ve konum düşünülerek sivrisinek, karasinek ve haşereler ile duraksamadan ve kesintisiz mücadele etmek,
  • Entegre mücadele çerçevesinde, doğaya en az zarar verecek kültürel, fiziksel, biyolojik, kimyasal kontrol çalışmaları yapmak,
  • Zararlı haşere ve sineklerin, larva çalışmaları çerçevesinde, kentimizde yerleşim bölgeleri ve çevresinde, sivrisinek üreme, dinlenme ve kışlama alanlarının tespiti ile haritalandırılan jit bölgelerinde, çeşitli yöntemlerle yok edilmeleri için oluşturulan mücadele programına göre çalışmalar yapmak,
  • Ergin mücadelesi çerçevesinde ise; yaz aylarında dinlenme alanı olarak seçilen yerler ile mahallelerin sürekli ilaçlanmasına ağırlık vermek,

MADDE 7:     MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. Alt birim şeflikleri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 3. Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
 4. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
 5. Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
 6. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
 7. Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 8. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
 9. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
 10. Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
 11. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
 12. Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen konuların gerçekleştirilmesi için ilgilileri yönlendirmek, izlemek, denetlemek.
 13. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 14. Alt birim şefliklerinde görevlendirilen personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.
 15. Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

 

BÖLÜM II

GENEL İLKELER VE TANIMLAR

 

MADDE 8:  A- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :

 

       Temizlik İşleri Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Temizlik İşleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

 

 1. Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

 

 1. Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna  göre  yukarıda  belirtilen  amaçların  değerlendirilmesinde, ana    görevlerinin    yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

 

 1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK :

 

 1. Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan, birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.
 2. Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.

 

  1. Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan “Hak” olarak yorumlanmaktadır.
  2. Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

 

 1. Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri, yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.

Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin  kullanılmasından doğan genel  sorumluluğu  devam  eder. Yetkiyi devreden  ile devralan arasında   yeni  bir  sorumluluk ilişkisi doğar.

       

Yetkiyi devralan, o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

 

Bir göreve vekaleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı   sorumluluk yüklenilir.

 

 

 

 

 
BÖLÜM  III

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 9:  

                    A-Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle    

                         yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları  

                          vardır.        

Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin, her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

    

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

 

 1. Planlama-Programlama :
  1. Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
  2. Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
  3. Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemek.
 2. Düzenleme :
  1. İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.
  2. İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.
  3. İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
 3. Koordinasyon : 
  1. İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.
  2. Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
 4. Uygulamalı yönetim :
  1. Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
  2. Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.
 5. İzleme, denetleme, değerlendirme :
  1. Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.
  2. Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.

 

 

 

 

 

 1. Bilgi verme :

Görevin yapılışından ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

 

 1. Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :

Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

 

      B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini                   

            de göz önünde bulundurmalıdır.

 

 1. İnsiyatif :

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

 1. Seçme ve Karar verme :

Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.         

 1. Kolaylaştırma :

Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

 1. Değiştirme :

Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.     

 1. Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :

Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.  

 1. Geliştirme :

Yönetici kendi biriminin kuruluşunu,  personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini  sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

 1. Devamlılık :

Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

 1. Liderlik :

Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

 1. Moral :

Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

 1. Takdir ve ceza :

Yönetici,yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

 1. Disiplin :

Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

 

 1. Ortam :

Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.

 

MADDE 10:

A)    MÜDÜRLÜK ALT BİRİM ŞEFLERİNİN ORTAK GÖREVLERİ:

 1. Hizmetlerin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından, beldenin müdürlüğün görev kapsamı çerçevesindeki sorunlarının saptanması açısından veri tabanları oluşturmak,
 2. Beldenin Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak,
 3. Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek,
 4. Beldenin Müdürlük hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve beldenin gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak,
 5. Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak,
 6. Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlamak,
 7. Yıllık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma planları hazırlamak,
 8. Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre, elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici geliştirici, nitelikli önlemler planlamak,
 9. Denetlemeye konu olacak yerlerle ilgili sicil sistemi oluşturmak,
 10. Müdürlüğün çalışma konularının belirlendiği 6. maddedekiler ile diğer maddelerdeki alt birim şeflikleri ile ilgili çalışmaları yapmak,
 11. Alt birim şefliği personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak. Alt birim şefliği personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak,
 12. Alt birim şefliği, görev ve çalışanları biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 13. Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
 14. Alt birim şefliğinde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

 

BÖLÜM IV

 ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 11:

TÜM PERSONEL :

 1. Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
 2. Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
 3. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
 4. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
 5. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

MADDE 12:

                        GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER :

 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 2. Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

MADDE 13:

                        ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

 1. Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
 2. Dosyalama işleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.
 • Gelen evrak dosyası
 • Giden evrak dosyası
 • Avans dosyası
 • Ayniyat , demirbaş dosyası
 • Genelge ve bildiriler dosyası.

 

MADDE 14:

                     Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

                     Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

                     Belediyeler , dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.

 

 

BÖLÜM V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 15:

                     Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 16:

Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin/Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

                                   MECLİS BAŞKANI                             KATİP                                        KATİP