Yazı İşleri Müdürlüğü

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2030 - 2031 - 2032 - 2033

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü özet olarak : Meclis toplantıları için gündemin hazırlanarak gerekli duyuruların yapılmasını, görüşme tutanaklarının kaydedilmesini, alınan kararların yazımını ve uygulayıcı birimlere gönderilmesi işlemlerini yürütür.

Encümen toplantısı için gündemin hazırlanmasını, alınan kararların yazılmasını ve uygulayıcı birimlere gönderilmesini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleler için gerekli ilanların yapılmasını ve ihale tekliflerinin Encümene getirilmesini yürütür.

Genel evrak kayıt işlemini yürütür.

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

119

MERSİN

 

 

05/07/2021

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı  Yazı İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik  Yazı işleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 

 1. Başkan: Mersin Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün bağlı                                bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 7. Meclis: Yenişehir Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi  Yazı İşleri Müdürü'nü
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,
 10. Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,
 11. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,
 12. Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Yenişehir Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 - (1)  Yazı İşleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı  olarak çalışmalarını sürdürür.

(2)          Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3)          Yazı İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

 

Personel Yapısı

MADDE 8 - (1) Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

1) BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ KARARLAR;

 

a)    Meclis ve komisyon çalışmalarının sekretarya görevini yapmak,

b)    Belediye Meclisinin toplantı gündemleri Yasada belirtildiği şekilde hazırlanır, en az üç gün önceden üyelere bildirilir. Meclis toplantı yer ve saati ile gündemi bildiren Başkanlık duyuru ve çağrısı çeşitli yöntemlerle halka duyurulur,

 c)   Belediyemiz birimlerinden Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere gelen konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak,

 d) Meclis toplantı gündeminin, bir önceki birleşime ait meclis karar özetleri ve kararların birer suretleri ile birlikte zabıta memurları aracılığı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak,

 e)   Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak,

 f)   Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,

g) Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini hazırlamak,

h)    Meclis kararlarını, yazmak, kontrol etmek, imzalatmak, arşivlemek,

ı)     Meclis üyelerince toplantıda verilen soru önergelerine, karşı ilgili birimlerce verilen yanıt, Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından önerge sahiplerine Meclisin toplantı süresi içerisinde iletilir,

i)     Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis katiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen kararları Kaymakamlığa ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya göndermek, onaydan sonra gelen meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.

 j)    Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis katiplerine defteri imzalatmak,

 k)   Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek,

 

 

2) BELEDİYE ENCÜMENİ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

                          

 1. Encümene, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlık eder.
 2. Encümende sadece, Başkan tarafından gönderilen evraklar görüşülebilir.
 3. Encümene gönderilen evrak, müdür tarafından ilgili alt birim şefliğine havale edilir.
 4. Encümene gönderilecek yazılarda silinti, kazıntı olmaması esastır. Çıkıntı düzeltme ve çizinti varsa üzerleri mühürlenmiş ve imzalanmış olmalıdır.
 5. Encümen gündemi; Encümen başkanının emir ve gözetimi altında ilgili birim müdürü tarafından hazırlanır. Hazırlanan gündem, çoğaltılarak Encümen üyelerine dağıtılır.
 6. İvedi durumlarda Encümen Başkanının “İvedi” kaydını koyduğu evrak, gündem dışı olarak o günkü gündeme alınır.
 7. Gündemdeki konular, gündeme açık ve öz olarak yazılır.
 8. Gündeme alınan konular, gündemdeki sırasına göre Encümen karar defterine kaydedilir.
 9. Encümen kararına katılmayan üyeler, katılmayış nedenlerini yazılı olarak şefe verir. Karara katılmayış nedenleri karar metnine ve karar defterine aynen yazılır ve üyece imzalanır.
 10. Usul ve esas yönünden eksik bir evrak Encümende görüşülmesi için gönderilmiş ve henüz gündeme alınmamışsa, eksikler tamamlanmak üzere gerekçeli ve ilgili Başkan Yardımcısının imzasıyla; eğer evrak gündeme alınmış ise yine gerekçeli Encümen kararı ile dairesine gönderilir ve geliş kayıtları kapanır.
 11. Encümende verilen kararlar hemen Encümen Karar Defterine yazılır. Karar defteri Encümen Başkanı ve Üyeler tarafından imzalanır.
 12. Encümende verilen kararlar, raportör tarafından metin haline getirilir. Ve karar metni Encümen Başkanı, Üyeler ve Raportör tarafından imzalanır.
 13. Encümen, önceden belirtilen gün ve saatte veya çoğunluk olmaması nedeni ile toplanamaz veya çoğunlukla bir karar oluşturulamazsa, durum Encümen kararı Defterine yazılır. Encümen Başkanı ve Üyeler tarafından imzalanır.
 14. Encümen toplantılarına katılmayan üyeler için Encümen Başkanınca karar defterindeki ilgili yere (bulunmadı) veya (izinli) sözcükleri yazılır ve imzalanır.
 15. Encümence alınacak prensip kararları, karar defterine prensip kararı olduğu açıkça belirtilerek aynen yazılır.

 

3) EVRAKLARLA İLGİLİ GÖREVLER:

 

 1. Belediyeye gelen yazıların gelen evrak föylerine kaydedilmesinden sonra ilgili birimlere havalesinin sağlanması ve zimmet karşılığı birimlere teslim edilmesini sağlamak.
 2. Belediyeden çıkan yazıları giden evrak föyüne kaydettikten sonra Mersin içindeki resmi kurum ve kuruluşlara zimmet karşılığı elden teslim etmek.
 3. Posta ile gönderilecek evrakları posta zimmet fişine kaydetmek ve yeterince pul yapıştırıldıktan sonra PTT’ ye zimmet karşılığı vermek.
 4. Belediyeye KEP üzerinden gelen  ve giden yazıları kaydederek ilgili birimlere havalesini yapmak.
 5. Posta ile gönderilecek mektup pullarını avans almak suretiyle temin etmek ve harcamaların sonunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünce mahsubunun yapılmasını sağlamak.

 

4) Arşiv ile ilgili görevleri;

 

 a)   Belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için her birimin kendi birim arşivini kurması konusunda birim müdürlükleri ile temas sağlamak,

b)    Birim arşiv görevlileri tarafından, kurum arşivine devredilecek, imha edilecek veya Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek arşivlik malzemelerinin tespitinin zamanında yapılmasını koordine etmek,

c)    Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip edip kuruma uyarlanmasını sağlamak,

d)    Müdürlüklerin birim arşivinin düzenlemesi için çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçlarını değerlendirmek,

e)    Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek,

f)    Kurum arşivini kurmak ve idare etmek,

g)    Müdürlük, birim ve kurum arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek,

h)    İlgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde muhafazasına lüzum görülmeyen evrakların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek,

ı)     Ayıklama ve imha komisyonunun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden Başkanlık kanalıyla görüş talep etmek,

 i)    Kurum Arşivinden, Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaş veya kurum taleplerinin karşılanabilmesi yönünde gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemler almak,

j)     Kurum arşivinde saklama süresi dolan ve sürekli saklanacak arşiv niteliğindeki evrakları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir edilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,

k)    Arşiv malzemesinin yangın, su baskını, rutubet, kaybolma, çalınma, zararlı böceklerden koruma, ilaçlama gibi işlemleri yaparak korunmasını sağlamak,

l)     Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

5) Diğer görevleri;

 

a)    Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak.

b)    Resmi Mühür Yönetmeliği hükümleri uyarınca; belediyemiz müdürlüklerinde kullanılan eskimiş ve okunamaz hale gelmiş resmi mühürlerin yenilenmesi, daha önceden resmi mühür kullanmayan Müdürlükler için resmi mühür yaptırılması işlemlerini takip etmek,

c)    Belediyemize İcra Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, İlçe Seçim Kurulu vb. kurumlardan gelen ilanların belediyemiz ilan panosunda duyurulmasını sağlayarak, bu işlemlere ilişkin tutanakları yazmak,

d)    Meclis üyelerinin mal bildirim beyannamesinin ilgili yasalar çerçevesinde doldurulmasını, teslim edilmesini ve takibini yapmak,

e)    Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

Müdürün Görevleri

 

MADDE 10 –  (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,
 4. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 5. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 6. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 7. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 8. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 12. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 15. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,
 17. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 18. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,
 19. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 20. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,
 21. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
 22. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,
 23. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 24. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,
 25. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,
 26. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 27. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,
 28. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

Şeflerin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler

 

MADDE 11 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a)    Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b)    Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

c)    Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

d)    Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

e)    Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

f)     İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,

g)    Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

       Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları

 

MADDE 12 –

 

a)    Yazı İşleri Müdürü yaptığı iş ve işlemler açısından ilgili Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

b)    Yazı İşleri Müdürlüğü şefler ve diğer personeller yaptığı iş ve işlemler açısından birim Müdürüne ilgili Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

MADDE 15– (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 04/06/2007 tarih 87 sayılı Meclis Kararı ile yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.