Emlak İstimlak Müdürlüğü

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2180

Emlak İstimlak Müdürlüğü özet olarak : İmar planına uygun olarak imar parsellerinin oluşturulması için yapılaşmamış olanlarda İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasını yürütür. Bu uygulama ile yol, yeşil alan, otopark ve çocuk oyun alanlarının belediye mülkiyetine bedelsiz geçişi ve parsellerinde imar parseline dönüştürülmesi sağlanır.

Tamamen veya kısmen hisseli parseller üzerinde yapılaşmış alanlarda imar planlarına uygun olarak imar ıslah çalışmasını yürütür. Bu çalışma ile, hisseli parseller müstakil ve imarlı parsele dönüştürülür. Uygulama alanı içindeki yol, yeşil alan, otopark ve çocuk oyun alanlarının bedelsiz olarak Belediye mülkiyetine geçişi sağlanır.

İnşaat yapılacak parsellerin, açılacak yolların, yapılacak yeşil alan, çocuk oyun alanı ve parkların zemindeki sınırlarının tespit işlemlerini yürütür.

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

119

MERSİN

 

 

05/07/2021

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik Mersin İli Yenişehir Belediyesi Emlak-İstimlak Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 

 1. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 7. Meclis: Yenişehir Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi Başkanlığı
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,

10)Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,

11)Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,

12)Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Yenişehir Belediyesi  Emlak – İstimlak  Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur. Müdürlüğe bağlı, 3 (üç) alt birim şefliği bulunmaktadır. Bunlar;

 

 1.  KAMULAŞTIRMA ALT BİRİM ŞEFLİĞİ
 2.  HARİTA VE UYGULAMA ALT BİRİM ŞEFLİĞİ
 3.  EMLAK YÖNETİMİ ALT BİRİM ŞEFLİĞİ

 

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 - (1)  Emlak İstimlak Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2)          Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3)Emlak İstimlak Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

 

 

 

Personel Yapısı

MADDE 8 - (1) Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  1. Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,
  2. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,
  3. Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,
  4. Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,
  5. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,
  6. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,
  7. Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,
  8. Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak     gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,
  9. Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,
  10. Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturma Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklanacak,
  11. Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,
  12. Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek
  13. Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,
  14. Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırmak,
  15. Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,
  16. Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek,
  17. Belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek,
  18. Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,
  19. Yeni kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek temel altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,
  20. Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirmek,
  21. Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,

 

Müdürün Görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,
 4. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 5. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 6. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 7. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 8. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 12. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 15. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,
 17. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 18. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,
 19. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 20. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,
 21. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
 22. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,
 23. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 24. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,
 25. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,
 26. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 27. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,
 28. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Şefin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler

MADDE 11 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)  Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b)  Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

c)  Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

d) Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

e)  Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

f)  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,

g)  Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

  MADDE 12 – Emlak İstimlak Müdürlüğü Alt Birim Şefliklerinin Görev Ve Yetkileri

 

   1. HARİTA VE UYGULAMA ALT BİRİM ŞEFLİĞİNİN İŞLEVLERİ:

 

 1. Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.
 2. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek hâlihazır haritalar oluşturmak
 3. Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
 4. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak
 5. Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, bu çalışmaların arazi ve büro kontrolleri yapmak.
 6. Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,
 7. Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri, tanzim etmek.
 8. Ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, vaziyet planı, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre zemine giderek ölçmek, istikamet krokilerini çizmek, hazırlamak; çizilen kroki doğrultusunda yapılacak yapıya ölçmek ve zemin aplikasyonunu yapmak, yerleştirmek işlemleri yanı sıra;
 9. Yine parsel maliklerinin istemleri üzerine ruhsat verilmiş parsellerde su basman kontrolü ve su basman vizesi yapmak.

 

 

 

B - KAMULAŞTIRMA ALT BİRİM ŞEFLİĞİNİN İŞLEVLERİ ;

 

 

 1. Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek.
 2. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
 3. Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,
 4. 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 30.maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek, devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak.
 5. Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.
 6. Belediye projeleri için arsa sağlamak, proje ve öneriler geliştirmek, Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ve Belediyenin görevleri olan 14.50 metre genişliğine kadar olan yollar, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha gibi kamu hizmetleri için kamu yararına ayrılan yerlerin 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

 

 

 

 

 C – EMLAK YÖNETİMİ ALT BİRİM ŞEFLİĞİNİN İŞLEVLERİ ;

 

 1. Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,
 2. Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin Tapu Müdürlüğünde yapılmasını sağlamak.
 3. Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitini yapmak, boşaltılmasını sağlamak.
 4. Belediyeye ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar, takip ve kontrollünü sağlar, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
 5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre belediyemiz mülkiyetindeki yerlerin kiraya verilmesi ve belediyemiz tarafından kullanmak üzere taşınmazların kiralama işlemlerini yapar.
 6. Kiraya verilen mülkleri düzenli kontrol ederek sözleşmeye aykırı husus olup olmadığını belirlemek, aykırı husus tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin süresinde başlatılması ve takip edilmesi işlemlerini yapar.
 7. Kira süresi dolan taşınmazların tahliye işlemlerini yaparak teslim alınması, tahliye etmeyenler hakkında süresi içinde yasal işlemlerin başlatılması için ilgili müdürlüklere bildirmek.
 8. Ecri misil borçlarını tespit ettirip tahakkuklarının ve tahsilâtlarının yaptırılması için ilgili birimlere bildirir.
 9. Özel kanunlar gereğince hak sahiplerine tahsis edilmek üzere belediyeye intikal eden arazi ve arsalar ile aynı amaçla kullanılacak belediyemiz mülkiyetindeki arsa ve arazilerle ilgili ön hazırlıkları tamamlayarak dosyalarını tanzim eder.
 10. Belediyeye ait arsa ve arazilerin açık alan olarak kiraya vermek, Belediyeye ait arsa ve arazileri üzerine gayri ayni hak tesisi ve yap-kirala modelleri ile yapılacak yapı ve tesisler için Fen İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon şeklinde olunacak.
 11. Belediyemize ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesislerin kiraya verilmesinden doğan gelirlerin tahakkukunun yapılması için Mali İşler Müdürlüğüne bildirmek.
 12. Belediyeye ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak kullanış şekillerini tespit etmek, söz konusu taşınmazların fuzuli işgallerden korumak.
 13. Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak.
 14. Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait Uygulama İmar Planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen Kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satışlarını ve tamamının mülkiyeti belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanların diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapamaya müsait olmayan parsellerin bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine 3194 Sayılı İmar Yasasının 17.Maddesine göre satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.
 15. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesinin (İmar Islah Uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyon raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.
 16. İmar planında kamu kurumlarına ayrılan alanda kalan belediyemize ait taşınmazların belediye meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda devir ve tahsis işlemleri yapar
 17. Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,

 

 

   MADDE 12 – Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları

          Müdürler yaptığı iş ve işlemlerde ilgili olduğu başkan yardımcısına ve belediye başkanına, şefler ise müdürlerine karşı sorumludur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 04/06/2007 tarih ve 87 sayı ile kabul edilen Meclis Kararı mülga olmuştur.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.