Bilgi İşlem Müdürlüğü


Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106

   Bilgi İşlem Müdürlüğü özet olarak : Olanaklarının elverdiği ölçüde teknolojiden maksimum faydayı sağlamaya çalışarak ; İnternet Sitesi, Muhasebe ve Gelir Programları, Genel Yazışma ve Evrak Kayıt Programı, İmar Uygulama Programı, Akaryakıt Takip ve Hakediş Programı, Meclis ve Encümen Kararları Yazım Programı gibi programların geliştirilmesini sağlamaktır. Bu gün itibariyle tüm birimler işlemlerini bilgisayar ortamında yapmaktadır. Gelişen teknolojiye göre programların güncellemesi sürdürülmektedir.

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

119

MERSİN

 

 

05/07/2021

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE2 - (1) Bu yönetmelik Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 

 1. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 7. Meclis: Yenişehir Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü’nü,
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,
 10. Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,
 11. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,
 12. Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Yenişehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2)          Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3)          Bilgi İşlem Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

Personel Yapısı

MADDE 8 - (1) Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

MADDE 9 - (1) 1 Müdür, 5 Alt Birim Şefliği (Yazılım Alt Birim Şefliği, İnternet ve Güvenlik Alt Birim Şefliği, Donanım Alt Birim Şefliği, Sistem Alt Birim Şefliği, Kent Bilgi Sistemi Alt Birim Şefliği), yeterli sayıda memur, yeterli sayıda sözleşmeli memur ve yeterli sayıda hizmet satın alma yoluyla personelden oluşur.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1.  Bilgi İşlem Müdürlüğünün temel işlevi yönetimde bilgi otomasyonunu gerçekleştirmek ve yönetimde karar alma yetkinliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği yükseltmektir.
 2. Belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
 3.  Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,
 4. Başkanlık ve bağlı birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 5. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
 6. Belediye görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,
 7. İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini sağlamak,
 8. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımını konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
 9. Projeleri geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,
 10. İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iş ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak,
 11. Belediyenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Belediye çalışanlarına bunları duyurmak,
 12. Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek,
 13. Müdürlüğümüz Yazılım Alt Birim Şefliği, İnternet ve Güvenlik Alt Birim Şefliği, Donanım Alt Birim Şefliği, Sistem Alt Birim Şefliği ve Kent Bilgi Sistemi Alt Birim Şefliği olmak üzere 5 adet alt birim şefliğinden oluşmaktadır.

 

 

(2)Yazılım Alt Birim Şefliği:

 1. Kurulacak bilgi sistemlerinin çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluşturmak,
 2. Tasarlanan sistemlerin gerektirdiği kaynakları (işgücü, donanım vb.) saptamak ve bunların etkin ve verimli kullanımları için gerekli düzenlemeleri üstlerine önermek,
 3. Tasarlanan sistemlerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, temin etmek ve uygulanabilir duruma getirmek,
 4. Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliştirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak test denemelerini yapmak,
 5. Yazılımlara ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak,
 6. Kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak,
 7. Belediye içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek,
 8. Tasarlanan sistemlerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, sistem içinde fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli bilgileri vermek,
 9. Daha ileri aşamalardaki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla, tüm sistem tasarımı, geliştirme ve uygulama çalışmalarını, Müdürlük tarafından belirlenmiş standart, ilke ve yöntemlere uygun olarak gerçekleştirmek,
 10. Bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek,
 11. Sistem yedeklerinin günlük ve haftalık olarak alınmasının sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir şekilde muhafaza etmek,
 12. Bilgi İşlem teknolojisindeki gelişmeleri izlemek, yeni teknolojilerin Müdürlük içindeki çalışmalara uygulanabilirliğini araştırmak,

 

(3)İnternet ve Güvenlik Alt Birim Şefliği:

 1. Belediye İnternet sayfasının içerik standartlarını saptamak ve içeriğe göre tasarımını yapmak,
 2. Web sayfasının güncelliğini sağlamak,
 3. İnternete açılacak yayınları hazırlamak,
 4. Hazırlanan tüm belge ve bilgileri kullanıcıların kolay erişebileceği şekilde tasarımını yapmak,
 5. İnternet web sunucusunun arızalarını ilgili şahıslara bildirmek, İnternet’e erişen kullanıcıların istek ve şikâyetlerini değerlendirmek,
 6. Kullanıcılara ait log kütüklerini kontrol etmek, gerekli durumlarda önlem almak,
 7. Belediye birimleri arasındaki elektronik postanın sorunsuz çalışmasını takip etmek,
 8. Dışarıdan Belediyeye gelen mesajları kontrol etmek,

 

(4)Donanım Alt Birim Şefliği:

 1. Belediye içi uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak. Bu çözümleri bir üst amirine iletmek,
 2. Uç kullanıcılara ait donanım cihazlarının arızalarını yerinde tespit etmek, gerek görüldüğünde yerinde çözüme ulaşmasını sağlamak,
 3. Bilgisayar sarf malzemelerinin stokunu izlemek, yedek parça ve yan ürünlerinin hizmeti aksatmadan teminini sağlamak ve takip ettirmek,
 4. Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak,
 5. İhtiyaç duyulduğunda gerekli birimlere bilgisayar hattı çekmek,
 6. Bilgisayarlar ile Bilgisayar Ağında bağlantılı kullanılan diğer ekipmanların bakım ve onarımlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 7. Arızalara ilişkin sebep, analiz ve araştırma yapmak, bakım ve onarım için ekipman ve yedek parça tedarik ve muhafaza etmek,
 8. Altyapı ihtiyaçlarını ve arızaları tespit, takip ve gidermek,
 9. Birimlerin şartname çalışmalarını takip ederek gerekli teknik bilgi ve desteği vermek,
 10.  Teknik komisyonca yürütülen işlerin diğer birimler ile ilgili koordinasyonunu sağlamak,
 11.  Teknolojik gelişmelerin takibi suretiyle birimleri ileri teknoloji ile donatmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmak,
 12.  Bilgi işlem malzemelerini depolamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtımlarını yapmak,
 13.  Kullanım dışı kalan veya verim alınamayan malzemelerin hurdaya ayrılma işlemlerini yürütmek,
 14.  Muayene ve kabul komisyonlarını oluşturmak,

 

 

 

(5)Sistem Alt Birim Şefliği:

 1. Sistem Sunucu Bilgisayarlarının alımı, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak,
 2. Görevlerine yönelik kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak,
 3. Sistem Kullanıcı Bilgisayarlarının işletimi konularında esas ve usulleri belirleyerek standartları oluşturmak,
 4. Mevcut sistem kullanıcı bilgisayarlarında meydana gelecek işletim sorunlarını gidermek,
 5. Sistem Sunucu Bilgisayarlarının her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
 6. Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak,
 7. Bilgisayar iletişim ağını işletmek, sorunlarını gidermek, her türlü güvenliğini sağlamak,
 8. Bilgisayar iletişim ağının kurulumu, yönetimi, işletimi ve güvenliği konularında planlama çalışmaları yapmak,
 9. Bilgisayar iletişim ağının belirlenmiş standartlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlamak,
 10.  Bilgisayar iletişim ağı performansının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak,

 

(6)Kent Bilgi Sistemi Alt Birim Şefliği:

 1. Belediyede Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi kurar/kurulmasını sağlar. Bu kapsamda arazi çalışması yaparak sistemimizdeki bilgileri günceller. Örneğin beyanlar, ada parsel bilgileri, numarataj bilgileri, vergi bilgileri, mahalle olan köyler, hali hazır planlar vb. sistemde güncellenir. Ayrıca bu kapsamda diğer kurumlardan da veriler alınabilir.
 2. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanlarının kurulmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu kapsamda dijital arşiv ve ortak veri tabanı oluşturur. Örneğin bina ruhsat, kullanma izni vb. evrakın sisteme aktarılması sağlanır.
 3. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarını yönetir, alım, bakım ve güncellemelerinin yapılmasını ve sürekli etkin olmasını sağlar. Bu kapsamda gelir artırıcı çalışmalar yapılmış olur. Örneğin mobil tahsilat veya Kiosk kullanımı etkin olabilecektir.
 4. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarının kurulum ve ayarlarını yapar.
 5. Birimlerin ihtiyaç duyduğu Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarını temin eder.
 6. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarının yetki ve rol yönetimini yapar.
 7. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarının işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yapar.
 8. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımları ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini yürütür.
 9. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili ulusal düzeyde yapılan çalıştay, sunum, toplantı vb. etkinliklere belediye adına katılım sağlar.
 10. Birimlerden gelen Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımları ile ilgili talepleri alır, analiz eder, değerlendirir ve gerekli çalışmaları yapar.
 11. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımları ile ilgili toplantı, sunum ve tanıtım işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 12. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımları ile ilgili teknik destek verir/verilmesini sağlar.
 13. Birimlerin Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarına standartlara uygun veri girişi yapmasını sağlar. Bu kapsamda eğitim ve destek verir.
 14. Kamu kurumları ve diğer devlet teşkilatlarıyla Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonları kurarak, en güncel veriye göre hizmet üretilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını yapar/yaptırır.
 15. Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili olarak Belediyenin veri, yazılım ve semboloji standartların oluşturarak, bunları diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek uyumlu hale getirir.

 

 

Müdürün Görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,
 4. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 5. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 6. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 7. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 8. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 12. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 15. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,
 17. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 18. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,
 19. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 20. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,
 21. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
 22. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,
 23. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 24. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,
 25. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,
 26. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 27. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,
 28. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Şefin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler

MADDE 12 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumluluklarışunlardır;

a)  Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b)  Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

c)  Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

d) Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

e)  Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

f)  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,

g)  Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Bilgi İşlem Müdürü görev yaparken Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısına; Bilgi İşlem Alt Birim Şefleri ise Belediye Başkanı, bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısına ve Bilgi İşlem Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

MADDE 16

Bu yönetmeliğin yürürlüğü girmesiyle Belediye Meclisince onaylanan 02/03/2020 tarih ve 64 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

 

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.